Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva

PRAVNI KUTAK ZA PEDIJATRE

II. Otrovna sredstva - Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva (* 1)

(* 1) Cjelina II. Otrovna sredstva - Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva u PDF-u

2.2. Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva

handcuffs-964522_960_720

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (ZZPZB)

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne omogući nadležnom sanitarnom inspektoru kao i nadležnom doktoru opće (obiteljske) medicine ili doktoru medicine specijalistu epidemiologije nesmetano obavljanje nadzora te poduzimanje propisanih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (članak 8.),

2. ako ne provodi opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (članak 10.),

3. ako onemogućava provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (članak 11. stavak 1.),

4. ako primi u radni odnos osobu bez prethodno obavljenoga zdravstvenog pregleda ili ako ne osigura povremene zdravstvene preglede zaposlenih radnika (članak 28.),

5. ako primi na rad, odnosno zadrži na radu osobu za koju je utvrđeno da je oboljela od određene zarazne bolesti ili da izlučuje klice i parazite (članak 29.,30., 31., 32., 33. i 34.),

6. ako zaposlenim osobama ne osigura stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, odnosno ako na radu zadrži osobu bez potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni (članak 37.),

!7. ako ne obavi imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu ili ih ne obavi na način određen ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 40. – 43.), Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/13) proizlazi iz ovog Zakona, odnosno donesen je temeljem istog!

8. ako obavi prijenos, pogreb i iskopavanje umrlih osoba protivno odredbama članka 58. – 62. ovoga Zakona,

9. ako je na radnom mjestu zatečen radnik bez uredno ovjerene sanitarne iskaznice.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna fizička osoba te odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjenog po drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.

hammer-802298_960_720

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/13) u daljnjem tekstu Pravilnik koji proizlazi iz ZZPZBa, odnosno donesen je temeljem istog.

Članak 11.

(1) Kontraindikacije za imunizaciju protiv bilo koje od određenih zaraznih bolesti (opće kontraindikacije) jesu:

1. akutne bolesti;

2. febrilna stanja;

3. preosjetljivost na komponente cjepiva;

4. teža nepoželjna reakcija pri prethodnom cijepljenju (anafilaktički šok, encefalopatija ili konvulzije i sl.).

(2) Osim kontraindikacija iz stavka 1. ovoga članka, kontraindikacije za živa atenuirana virusna cjepiva su još i:

1. stanje oslabljene imunosti (imunodeficijencija, stečena, prirođena, ili u toku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima – veće doze, alkilirajućim spojevima ili uslijed zračenja);

2. trudnoća.

(3) Osim kontraindikacija iz stavka 1. i 2. ovoga članka, pri imunizaciji pojedinih zaraznih bolesti postoje i posebne kontraindikacije za te bolesti, ako je to propisano ovim Pravilnikom ili ako je to propisano od proizvođača cjepiva.

Članak 12.

(1) Kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti utvrđuje liječnik koji obavlja imunizaciju, odnosno pod čijim se nadzorom ona obavlja, pregledom osoba koje podliježu obveznoj imunizaciji, a PRIJE pristupanja imunizaciji.

(2) Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih osoba protiv određenih zaraznih bolesti mogu biti privremene ili trajne.

(3) Ako postoje privremene kontraindikacije za imunizaciju protiv određenih zaraznih bolesti pojedinih osoba, liječnik koji utvrdi kontraindikacije to će upisati u osnovnu dokumentaciju (karton cijepljene osobe) te će odrediti mjesto i vrijeme naknadne imunizacije navedenih osoba, a ako postoje trajne kontraindikacije, obvezan je to upisati u osnovnu dokumentaciju i o tome izdati potvrdu.

(4) Karton cijepljene osobe popunjava liječnik na Obrascu broj 1. koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Program cijepljenja 2016 – 2018 KLASA: 011-02/15-11/98, URBROJ: 534-02-1-1/8-16-1 – dopis

doktor

VII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE

Kontraindikacije za cijepljenje pojedine osobe protiv određene zarazne bolesti mogu biti opće i posebne.

Opće kontraindikacije za sve zarazne bolesti su:

  1. akutne bolesti,

  2. febrilna stanja,

  3. preosjetljivost na sastojke cjepiva

  4. teže nepoželjne reakcije pri prethodnoj dozi cjepiva,

a za živa atenuirana virusna cjepiva još i:

  1. stanje oslabljene imunosti,

  2. trudnoća.

Posebne kontraindikacije su:

  1. Za BCG: oštećenje staničnog imuniteta zbog HIV infekcije;

  2. Za pertussis: evolutivne bolesti središnjeg živčanog sustava (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija).

Kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti utvrđuje liječnik koji obavlja, odnosno u čijem se prisustvu obavlja cijepljenje, pregledom osoba koje podliježu obveznom cijepljenju.

Kontraindikacije za cijepljenje pojedinih osoba protiv određenih zaraznih bolesti mogu biti trajne ili privremene.

Ako postoje privremene kontraindikacije (npr. akutna bolest, febrilna bolest, trudoća), liječnik koji utvrdi te kontraindikacije odredit će mjesto i vrijeme naknadnog cijepljenja dotične osobe, a ako postoje trajne kontraindikacije (npr. preosjetljivost na sastojke cjepiva, teška nepoželjna reakcija na prethodnu dozu cjepiva), liječnik je dužan o tome izdati potvrdu. U slučaju da liječnik ustanovi trajnu kontraindikaciju za neku od komponenti kombiniranih cjepiva, treba obaviti moguća cijepljenja odgovarajućim monovakcinama, a što treba predvidjeti pri naručivanju cjepiva.

X. PROVEDBA CIJEPLJENJA

2. Cijepiti može liječnik, a medicinska sestra (medicinski tehničar) ili sanitarni inžinjer (tehničar) samo pod nadzorom i odgovornošću liječnika.

3. Kontraindikacije za cijepljenje utvrđuje samo liječnik.

pravo-na-informaciju-860

Napomena: Pedijatar ima zakonsku obvezu prema Pravilniku pod prijetnjom sankcije sukladno ZZPZB – u prije cijepljenja utvrditi kod djeteta preosjetljivost na sastav cjepiva, što je ujedno i osnovna zakonska pretpostavka za pristanak na cijepljenje i pristup cijepljenju uz naravno informirani pristanak. Utvrditi preosjetljivost na komponente cjepiva je moguće jedino imunopretragama, a ne prema našoj ustaljenoj praksi odokativnom metodom pod pretpostavkom da one ne postoje. No, naš sustav propisanu obvezu utvrđivanja preosjetljivosti na komponente cjepiva redovito preskače iz razloga što su imunopretrage ''preskupe'' pa se kod nas ne rade. Zemlje potpisnice istih konvencija kao i Hrvatska za koje su važeće iste povelje kao i Hrvatsku, a daleko su po pitanju i životnog stoga i zdravstvenog standarda od Hrvatske, svoje pravo izbora upravo temelje na tim istim poveljama i konvencijama temeljem kojih Hrvatska uskraćuje pravo izbora npr. čl. 24., st. 1. i st. 2. t. e. Konvencije o pravima djeteta, što je pravno neodrživo. U svrhu utvrđivanja preosjetljivosti na komponente cjepiva u razvijenim zemljama EU koristi se najmanje sljedeća skupina testova prije pristupanja cijepljenju:

- ispitivanje na preosjetljivost svake komponente cjepiva,

- hematološka i biokemijska pretraga krvi, uključujući ureu, elektrolite, te proteine u serumu s njihovom elektroforezom i imunoelektroforezom kao bi se procijenilo stanje i kapacitet dječjeg imunološkog sustava,

- serološka pretraga na antitijela protiv protiv uzročnika bolesti protiv kojih je dijete već cijepljeno,

- pretraga na HIV i hepatitis,

- ovisno o dobi djeteta, pregled nalaza slikovnih pretraga;

Načelo predostrožnosti i načelo "Primum non nocere" ili "Prvo ne škoditi" nameću zabrane primjene bilo koje supstance koja je prepoznata kao opasna po zdravlje i/ili okoliš, bez obzira jesu li ove supstance kancerogene, mutagene, reprotoksične (CMR). imunotoksične ili se pak radi o endokrinim disruptorima, neurotoksičnim ili perzistentnim, bioakumulativnim ili toksičnim spojevima (PBT) ili kombinaciji navedenih supstanci. Zabrana teških metala u cjepivima dio je jednostavnog poštivanja Hipokratovog načela "Primum non nocere" ili "Prvo ne škoditi" i ilustrira primjenu načela predostrožnosti s referencom na Nürnberški Zakon. Problem prisutnosti teških metala, kao i drugih otrovnih pomoćnih lijekova u cjepivima je jedan od najozbiljnijih problema današnjice u medicinskom pravu.

U svakoj uputi o cjepivu piše: 1. Prije cijepljenja djeteta, pažljivo pročitajte ovu uputu! Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati. Za podrobnije informacije ili savjet obratite se liječniku ili ljekarniku. 2. Niti jedno cjepivo ne pruža sto postotnu zaštitu. 3. Kontraindikacija za cijepljenje je preosjetljivost na bilo koju komponentu cjepiva. Vaše dijete se ne smije cijepiti ako je alergično (preosjetljivo) na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak cjepiva ili je imalo reakciju na cjepivo koje ima iste komponente kao i ovo cjepivo. Kod preosjetljivosti na komponente cjepiva kao kontraindikacije za cijepljenje zabrinjavajući je izostanak zdravorazumske reakcije na sljedeći apsurd prema kojem se povodi hrvatska praksa bez alternativnog rješenja uz nastavak cijepljenja u visokom postotku: ''Kontraindikacije su:

Preosjetljivost

Poznata reakcija sistemske preosjetljivosti ili reakcija opasna po život na bilo koju komponentu cjepiva nakon prethodne primjene ovog cjepiva ili cjepiva koje sadrži jednu ili više istih komponenti. Zbog toga što se pouzdano ne može utvrditi koja od komponenti je uzrokovala neželjenu reakciju, dijete se ne bi trebalo cijepiti niti jednom od komponenti. Alternativno rješenje je da se takve osobe upute alergologu na procjenu ako se razmatra nastavak cijepljenja.'' (uputa Proizvođača Tripacela). U prijevodu, u hrvatskoj praksi, cijepiti ćemo protupropisno na slijepo, odnosno suprotno odredbama čl. 76., st. 1, t. 7. ZZPZBa, čl. 11., st. 1., t. 3. i čl. 12., st. 1. Pravilnika pa nakon reakcije opasne po život na bilo koju komponentu cjepiva po mogućnosti, ako dijete preživi, razmotriti ćemo mogućnost necijepljenja.

Ostaje nejasno kako dijete testirati na otrovna sredstva tipa formaldehid, antifriz te ostala otrovna sredstva iz cjepiva iz razloga što je općenito davanje otrovnih sredstava djetetu protuustavno i kazneno djelo kao i davanje neadekvatnih lijekova (cjepiva) jer se daju bez prethodno utvrđene preosjetljivost na sastav (''na slijepo'') što je eksperiment bez privole. Hipotetski taman da se dijete i testira na sve deklarirane sastojke iz proizvođačeve upute, kompletan sastav cjepiva je tajna proizvođača stoga cijepljenje bez privole je liječnički pokus.

indeksiraj

Ustav RH NN (05/14)

Članak 23., stavak 1.

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

Članak 70.

Svatko ima pravo na zdrav život.

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

Članak 64.

Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.

Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti.

Mladež, majke i osobe s invaliditetom imaju pravo na osobitu zaštitu na radu.

Kazneni zakon NN (144/12)

Povreda djetetovih prava

Članak 177. (144/12)

(2) Tko zlostavi dijete ili ga prisili na pretjerani rad ili rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, na prosjačenje ili ga navodi na drugo ponašanje koje je štetno za njegov razvoj ili na drugi način grubo povrijedi djetetova prava,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Fizičko zlostavljanje

Odnosi se na namjerno nanošenje ozljeda djetetu fizičkim putem od strane roditelja ili odraslih osoba, ali i na nesprečavanje istog. Ovo uključuje udaranje, šamaranje, nanošenje opeklina, bacanje na pod ili niz stepenice, vezanje uz radijator ili ormar, uskraćivanje hrane, zatvaranje na tavan ili u podrum, davanje otrovnih sredstava, alkohola ili neodgovarajućih lijekova, pokušaje utapanja ili davljenja djeteta, tresenje djeteta.

Fizičko zlostavljanje najčešće je vidljivo na koži djeteta, a uzrokuje različite ozljede kao što su: modrice, opekline, prijelome kostiju, unutarnje ozljede i oštećenja mozga. U najekstremnijim slučajevima može uzrokovati smrt.

Svaki građanin RH koji ima saznanja za takvo ponašanje prema djetetu dužan je obavijestiti o kršenju djetetovih prava nadležni centar za socijalnu skrb ili policijsku upravu.

javna nabava

Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN (154/14)

Članak 3.

Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Svaka je osoba obvezna brinuti se o svome zdravlju.

Nitko ne smije ugroziti zdravlje drugih.

Svaka osoba je u hitnim slučajevima obvezna pružiti prvu pomoć ozlijeđenoj ili bolesnoj osobi i omogućiti joj pristup do hitne medicinske pomoći.

sbod1813249_1

Obiteljski zakon NN (103/15)

Zdravlje, razvoj, njega i zaštita djeteta

Članak 93.

(1) Roditelji su dužni i odgovorni skrbiti se o zdravlju djeteta te mu omogućiti korištenje mjera za čuvanje, unapređenje i vraćanje zdravlja, sukladno propisima kojima se uređuje zdravstvo i zahtjevima medicinske znanosti.

(2) Roditelji su dužni i odgovorni čuvati i njegovati dijete te se skrbiti o njegovim potrebama.

(3) Roditelji su dužni štititi dijete od ponižavajućih postupaka i tjelesnoga kažnjavanja drugih osoba.

(4) Roditelji ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora osobe starije od šesnaest godina.

(5) Roditelji su dužni i odgovorni djetetu mlađem od šesnaest godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje.

(6) Noćnim izlaskom iz stavka 5. ovoga članka smatra se vrijeme od 23 do 5 sati.

ravnopravnost

Napomena: Suma sumarum cjepiva sadrže otrovna sredstva, na svakoj uputi cjepiva stoji upozorenje proizvođača: ''Upamtite da niti jedno cjepivo ne pruža potpunu, dugoročnu zaštitu u sve djece koja se cijepe'', ''Vaše dijete se ne smije cijepiti cjepivom ako je alergično (preosjetljivo) na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak cjepiva'', za cjepivo ''nisu provedena farmakokinetička ispitivanja''. Prije cijepljenja grubo se krši institut informiranog pristanka i ne izvršava zakonska obveza utvrđivanja preosjetljivosti na sastav cjepiva, stoga nema elemenata za prekršaj za slučaj necijepljenja obzirom da nisu ispunjene dvije osnovne zakonske pretpostavke za uopće pristanak na cijepljenje, odn. pristup cijepljenju. Prema načelu materijalnog jedinstva pravnog poretka ista osoba ne može istovremeno 1 radnjom i izvršavati svoja prava i činiti prekršaj, stoga ako roditelj zatraži od pedijatra/liječnika cjepitelja potpunu obavijest o cjepivu i cijepljenju prije pristanka na cijepljenje, odn. pristupanja cijepljenju, te da se utvrdi za dijete preosjetljivost na sastav cjepiva prije cijepljenja (jer ako je dijete alergično na bilo koji sastojak cjepiva ono mu zakonski i prema proizvođačevoj uputi ne smije biti administrirano, iako se u sastavu cjepiva na uputi o cjepivu ne navodi kompletan sastav cjepiva radi instituta poslovne tajne), roditelj istim samo izvršava svoja zakonska prava u skladu s dužnom pažnjom, tj. institutom roditeljske skrbi i nemoguće je da istovremeno čini i prekršaj. Obzirom kako načelno liječnici cjepitelji kategorički odbijaju izvršiti svoju zakonsku obvezu i obavijestiti roditelje u potpunosti o cjepivu/cijepljenju, odnosno rizicima, kontraindikacijama, nuspojavama i sastavu istog pritom grubo kršeći institut informiranog pristanka što je zakonski sankcionirano, te propuštaju izvršiti svoju zakonski propisanu obvezu utvrđivanja preosjetljivosti na sastav cjepiva prije cijepljenja, što je također zakonski sankcionirano, liječnici cjepitelji ne smiju bez prethodnog ispunjenja te 2 osnovne zakonske pretpostavke niti cijepiti djecu! Zakon im to brani, a ujedno i Ustav jer cijepiti dijete s komponentama na koje je potencijalno preosjetljivo, a bez prethodnog isključivanja preosjetljivosti kao kontraindikacije, tj. bez da se prethodno utvrdi preosjetljivosti na sastav cjepiva i s uskratom informiranog pristanka jest činjenje liječničkog pokusa bez privole. Pedijatar koji je cijepio dijete na slijepo, odnosno bez prethodnog utvrđivanja preosjetljivosti na sastav cjepiva počinio je kaznena djela pokušaja teškog ubojstva i pokušaja nanošenja osobito teške tjelesne ozljede s neizravnom namjerom (svjestan da može ostvariti obilježja kaznenog djela pa na to pristaje).

Kazneni zakon NN (61/15)

Pokušaj

Članak 34.

(1) Tko s namjerom da počini kazneno djelo poduzme radnju koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića kaznenog djela, kaznit će se za pokušaj ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj.

(2) Počinitelj pokušaja kaznenog djela može se blaže kazniti.

(3) Počinitelj koji je iz grube nerazumnosti pokušao počinjenje kaznenog djela neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu može se osloboditi kazne.

Teško ubojstvo

Članak 111. (144/12)

Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se:

1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,

2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,

3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,

4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,

5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,

6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.

Osobito teška tjelesna ozljeda

Članak 119. (144/12, 56/15)

(1) Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

dr. kilvain

Zakon o liječništvu NN (117/08)

PRIZIV SAVJESTI

Članak 20.

Radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja liječnik se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravodobno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom liječniku iste struke.

Ako je liječnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod drugog liječnika koji obavlja privatnu praksu, mora o odluci izvijestiti svog nadređenog, odnosno poslodavca.

Napomena: Upravo radi prirode sastava cjepiva (otrovna sredstva, proizvođač zadržava pravo poslovne tajne na kompletan sastav cjepiva stoga isti ostaje neotkriven krajnjim korisnicima) i s istim vezanih rizika i nuspojava cjepiva (trajna oštećenja, smrt, nepoznato), vidi V. ISPITIVANJE LIJEKA I FARMAKOVIGILANCIJA (NUSPOJAVE), djecu se ne smije cijepiti bez privole roditelja niti isto nametati kao obvezu! Cijepljenjem se u zdravu djecu unose otrovna sredstva i strani genetski materijal radi pretpostavke da će u budućnosti oboliti od neke zarazne bolesti za što realno nema dokaza kao ni što realno nema dokaza da će cjepivo zaštiti cijepljenog od zarazne bolesti protiv koje je cijepljen. Procjena mogućih rizika i koristi u korist cijepljenja je neobjektivna i znanstveno neargumentirana. Roditelje se pod prijetnjom novčane sankcije sili na cijepljenje djece, a kad dijete oboli od neke nuspojave cijepljenja, trošak nuspojava cjepiva pada na teret roditelja, a ne na državu koja je obvezu propisala. ''U Republici Hrvatskoj nema specifičnog propisa koji regulira odgovornost Republike Hrvatske u slučaju štetnih posljedica od cjepiva. Međutim, Republika Hrvatska donijela je niz propisa u okviru zaštite stanovništva, temeljem kojih za slučaj možebitnih štetnih posljedica, a nakon što je proveden postupak utvrđivanja uzročnika nastalih nepoželjnih posljedica, slijedi podnošenje tužbe protiv podnositelja odobrenja lijeka, u ovom slučaju cjepiva. Za kvalitetu cjepiva jamči Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, koja odobrava puštanje cjepiva u promet, a ''za pozitivan učinak'' cjepiva, jamči Ministarstvo zdravlja koje donosi Program obveznog cijepljenja – dopis. HALMED obavlja posebnu provjeru kakvoće svake serije lijeka iz ljudske krvi ili ljudske plazme i cjepiva, OSIM serija proizvedenih u drugim članicama Europske unije, odnosno drugim državama u postupku međusobnog priznavanja za davanje odobrenja'' (prim. Siniša Varga, dr. med. dent.). Za predmetno očitovanje u cjelosti vidi cjelinu V. ISPITIVANJE LIJEKA I FARMAKOVIGILANCIJA (NUSPOJAVE).