Pravo EU

Ugovori i povelje Europske unije koji se pojedinim svojim odredbama ili člancima tiču obveze cijepljenja ili se odnose na temeljna prava roditelja, djece i liječnika koja takva obaveza dokida: Lisabonski ugovor Europske unije, Povelja o temeljnim pravima Europske unije.

Lisabonski ugovor Europske unije

Lisabonski ugovor (PDF) je osnivački i temeljnji pravni izvor Europske unije (EU) čija je Republika Hrvatska članica. Odredbama Lisabonskog ugovora jamči se, između ostaloga, visoki stupanj zaštite ljudskog zdravlja te visoki standardi kvalitete i sigurnosti lijekova:

ČLANAK 2. UGOVOR O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE

GLAVA XIV.

JAVNO ZDRAVLJE

Članak 168.

1. Visoki stupanj zaštite ljudskog zdravlja zajamčen je pri donošenju i primjeni svih politika i djelatnosti Unije.

Djelovanje Unije, koje nadopunjava nacionalne politike, usmjereno je ka poboljšanju javnog zdravlja, suzbijajući tjelesne i duševne smetnje i oboljenja, uklanjajući uzroke opasnosti koji prijete tjelesnom i duševnom zdravlju. Takvo djelovanje pokriva i borbu protiv teških oboljenja, promičući istraživanja njihovih uzroka, prenošenja i prevencije, kao i izobrazbu i informiranje na području zdravstva, te praćenje, rano upozoravanje i suzbijanje ozbiljnih prekograničnih prijetnja za zdravlje.

Unija nadopunjuje djelovanje država članica u području smanjenja zdravstvenih tegoba uzrokovanih uživanjem droga, uključujući informiranje i prevenciju.

2. Unija potiče suradnju među državama članicama u područjima navedenima u ovom članku i, ako je potrebno, podupire njihovo djelovanje. Osobito potiče suradnju među državama članicama usmjerenu prema povećanju komplementarnosti njihovih zdravstvenih službi u prekograničnim područjima.

Države članice, u suradnji s Komisijom, međusobno usklađuju politike i programe u područjima navedenima u stavku 1. Komisija može, usko surađujući s državama članicama, poduzeti svaku korisnu inicijativu radi promicanja takve suradnje, osobito inicijative kojima je cilj utvrđivanje smjernica i pokazatelja, organiziranje razmjene najbolje prakse te priprema potrebnih elemenata za povremeno praćenje i ocjenu. O tome se u cijelosti obavještava Europski parlament.

3. Unija i države članice potiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacijama u području javnog zdravlja.

4. Odstupajući od članka 2. stavka 5. i članka 6. točke (a) i u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (k), Europski parlament i Vijeće djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija, pridonose ostvarenju ciljeva navedenih u ovom članku radi rješavanja zajedničkih sigurnosnih problema usvajanjem:

(a) mjera kojima se utvrđuju visoki standardi kakvoće i sigurnosti organa i tvari ljudskog podrijetla, krvi i krvnih prerađevina; te mjere ne priječe nijednu državu članicu da zadrži ili uvede strože mjere zaštite;

(b) mjera na području veterine i fitosaniteta kojima je neposredan cilj zaštita ljudskog zdravlja;

(c) mjera kojima se utvrđuju visoki standardi kakvoće i sigurnosti lijekova i medicinskih uređaja.

5. Europski parlament i Vijeće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija mogu donositi i poticajne mjere čiji je cilj zaštititi i unaprijediti zdravlje ljudi, a osobito suzbijati teške bolesti koje se šire preko granica te mjere kojima je izravni cilj zaštita javnoga zdravlja u odnosu na duhan i zloporabu alkohola, isključujući svako usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

6. Vijeće na prijedlog Komisije može usvojiti preporuke u svrhe koje su navedene u ovom članku.

7. U djelovanju Unije poštuju se odgovornosti država članica za utvrđivanje njihove zdravstvene politike te za ustroj i pružanje zdravstvenih usluga i zdravstvene skrbi. Odgovornosti država članica uključuju upravljanje zdravstvenim uslugama i zdravstvenom skrbi te raspodjelu dodijeljenih im sredstava. Mjere iz stavka 4. točke (a) ne utječu na nacionalne odredbe o doniranju ili medicinskoj uporabi organa i krvi.

Lisabonski ugovor Europske unije (PDF)

images

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

(2010/C 083/02)

PREAMBULA

...

Svjesna svojeg duhovnog i moralnog nasljeđa, Unija se temelji na nedjeljivim, univerzalnim vrijednostima čovjekova dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti; Unija se temelji na načelima demokracije i vladavine prava. Ona pojedinca postavlja u središte svog djelovanja uspostavom statusa građanina Unije i stvaranjem područja slobode, sigurnosti i pravde.

GLAVA I.

DOSTOJANSTVO

Članak 1.

Ljudsko dostojanstvo

Ljudsko je dostojanstvo nepovredivo. Ono mora biti poštovano i zaštićeno.

Članak 3.

Pravo na cjelovitost osobe

St. 1. Svatko ima pravo na pošštovanje njegove ili njezine tjelesne i duhovne cjelovitosti.

St. 2. U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

(a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviješštenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom;

(b) zabrana eugeničkih postupaka, osobito onih čiji je cilj odabiranje među ljudima;

(c) zabrana korišštenja ljudskog tijela i njegovih dijelova kao izvora financijske koristi;

(d) zabrana reproduktivnog kloniranja ljudskih bića.

Članak 4.

Zabrana mučenja i neljudskog ili ponižžavajućeg postupanja ili kažžnjavanja

Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju, neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

NAPOMENA: Odredbe Povelje pravno su obvezujuće i za RH, jer se člankom 6. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU - Lisabonski ugovor; PDF) propisuje da "Unija priznaje prava, slobode i načela određena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (…), koja ima istu pravnu snagu kao Ugovori." Odredbe Povelje državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju u domaće zakonodavstvo.

Povelja čini primarno zakonodavstvo EU-a, iako 2014. ista između 24 jezika članica EU u njezinom službenom listu, nije bila dostupna jedino na hrvatskom jeziku. Kao takva, ona predstavlja parametar prema kojemu se ispituje valjanost sekundarnog zakonodavstva EU-a i nacionalnih mjera. Pravo na fizički integritet odražava načelo nepovredivosti ljudskog tijela. Ovo načelo ima dva aspekta: zabranu trećim stranama po pitanju intervencija na tijelu osobe te ograničavanje njihove moći da raspolažu tijelom te osobe. Sva prava koja zakon mora osigurati svim ljudskim bićima predstavljaju viši standard koji je - u nekom smislu - iznad zakona i kojega se potrebno pridržavati. Ljudska prava predstavljaju skup pravila koje nijedna vlast ne bi smjela zanemariti niti ga na bilo koji način ugrožavati, nego samo unaprjeđivati.

Povelja o temeljnim pravima Europske unije (PDF)

Teens By A Fountain

* Napomena: Izravna primjena prava EU u domaće zakonodavstvo obvezatna je prema članku 141. c Ustava RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 - prema redakcijski pročišćenom tekstu Ustava RH, USRH od 15. siječnja 2014.).

Članak 141. c

St. 1. Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom.

St. 2. Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

St. 3. Hrvatski sudovi štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije.

St. 4. Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo Europske unije.