Dopis Hrvatske udruge roditelja aktivista predsjedničkim kandidatima

Povodom predstojećih predsjedničkih izbora smo se dopisom i video porukom obratili predsjedničkim kandidatima kako bismo ukazali na ugrožavanje javnog zdravlja koje nastaje zbog propusta u sustavu cijepljenja.

Poštovani/a,

Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) se zalaže za promicanje, očuvanje i zaštitu prava djece i roditelja s naglaskom na pravo na zdrav život i pravo na zdravstvenu zaštitu, te poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda s naglaskom na pravo osobnosti.

Povod ovom dopisu su predstojeći izbori za predsjednika Republike Hrvatske tijekom kojih ćete se kao predsjednički kandidat možebitno susresti s temom obaveznog cijepljenja djece. Također smatramo da će Vam ove informacije poslužiti i u budućem političkom djelovanju, bez obzira na ishod izbora. Obzirom na veliku društvenu važnost ove teme, želimo Vam skrenuti pozornost na problematiku konkretnih poteškoća u sustavu obaveznog cijepljenja koje rezultiraju ugrozom javnog zdravlja.

Naime, pitanje obaveze cijepljenja je ponajprije političko pitanje.

Jedina smo Udruga koja se vrlo proaktivno bavi cijepnom tematikom što je rezultiralo da tijekom svoga rada i djelovanja prikupimo vrijedna saznanja o brojnim praktičnim, etičkim, znanstveno-medicinskim i pravnim stavkama vezanim za samo provođenje Programa obaveznog cijepljenja, a s ciljem poboljšanja cijepne prakse u smislu realizacije najviših sigurnosnih standarda tj. maksimalnog reduciranja nuspojava cijepljenja koje mogu rezultirati nepoželjnim sporednim pojavama (smrt, trajno oštećenje), prije cijepljenja zdravog djeteta, odnosno usklađivanja cijepne prakse s pozitivnim propisima kojima je cijepljene regulirano. Ovdje zadržavamo fokus na zdravom djetetu čije zdravlje želimo sačuvati i zaštititi, a nikako ugroziti, tj. narušiti i /ili pogoršati. Izdvajamo najvažnije:

1. Grubo i sustavno krši se institut informiranog pristanka, tj. pravo na suodlučivanje zagarantirano pravnim izvorima koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona i drugih podzakonskih akata, što osim što rezultira pravnom nesigurnosti, uzrok je eskalirajućih, eskapada pojavnosti nuspojava cijepljenja kod prije cijepljenja zdrave djece što je i više nego zabrinjavajuće, te takva cijepna politika vodi pojavi protuživotnih i protuprirodnih situacija koje se odražavaju na cijepkanje struktura nuklearne obitelji kao stupa društva a time i same društvene strukture. Svako dijete ima pravo na zdrav život i najviši stupanj dostupne zdravstvene zaštite. Pravo i obveza svakog roditelja je da svom djetetu osigura pravo na zdrav život i najviši stupanj dostupne zdravstvene zaštite a iznad svega moralna obveza.

2. Ne postoji praksa nadzora nad provedbom članka 145. Zakona o lijekovima kojim je za zdravstvene radnike propisana obaveza prijave svih sumnji na nuspojave lijekova/cjepiva. Liječnici koji provode Program obavezne imunizacije nisu u dovoljnoj mjeri osviješteni o ovoj zakonskoj obavezi. Roditelji se štoviše čak i prečesto nalaze u situacijama da im liječnik koji je proveo cijepljenje negira nuspojavu deklariranu u Uputi o lijeku za pojedino cjepivo, te posljedično inzistira na cijepljenju djeteta koje je imalo prethodnu reakciju na cjepivo i riskira pored narušenja djetetovog zdravlja cijepljenjem, njegovo pogoršanje zdravlja što je neodrživo s pravnog, bioetičkog i medicinskog aspekta. ‘’Primum, non nocere.’’

3. Cjepiva se prečesto uvoze tzv. interventnim uvozom, a bez regulatornog okvira. Pravilnik o davanju suglasnosti za izvanredno unošenje ili uvoz lijekova od 2014. godine još uvijek nije stupio na snagu. Ovakvim, usudili bi se reći, nelegitimnim i neodgovornim ponašanjem, otvoren je manevarski prostor za pogodovanje proizvođačima cjepiva pri njihovom monopolističkom stavu i uvjetovanju uvoza određenog/-ih cjepiva, koju ustaljenu praksu predstavnici struke ne skrivaju. Isto za posljedicu ima rušenje najviših standarda kvalitete i sigurnosti lijeka/cjepiva što u konačnici ima utjecaj na dostupnost i kvalitetu liječenja i života djece oboljele nakon cijepljenja.

4. Obzirom da su cjepiva zakonom definirana kao lijekovi, morala bi biti i testirana kao lijekovi, odn. prolaziti istu zakonsku proceduru za stavljanje u promet kao lijekovi. Za cjepiva se ne provode:

  • toksikološka istraživanja,
  • farmakokinetička istraživanja (grana farmacije farmakologije koja se bavi onim što organizam čini s lijekom, proučava kretanje lijeka u, kroz i iz organizma; analizira tijek apsorpcije, biološku valjanost, distribuciju, metabolizam i ekskreciju; 4 su osnovna parametra farmakokinetike: apsorpcija (absorption), distribucija (distribution), biotransformacija (biotransformation) i eliminacija (elimination) – skraćeno ADBE.),
  • dvostruko slijepe placebo studije (ako ih ima neadekvatna metodologija: placebo neadekvatan, testiraju se samo zdrava djeca, prekratko praćenje),

– te nisu istražena na čitav niz oštećenja: mutagenost, karcinogenost i teratogenost;

Proizvod je neispravan kad ne pruža sigurnost koju osoba ima pravo očekivati s obzirom na sve okolnosti, osobito predstavljanje tog proizvoda, uporabu proizvoda, način na koji bi bilo razumno očekivati da bi se proizvod mogao upotrebljavati i vrijeme kada je stavljen na tržište (čl. 6. st. 1. Direktive 85/374). Ocjenu valja izvršiti uzimajući u obzir legitimna očekivanja šire javnosti. Analogno, korisnici cjepiva imaju pravo očekivati ispravnost cjepiva iz razloga što nije etički, nametanjem cijepljenja, prihvatiti trajno oštećenje ili smrt jedne osobe, kako bi se navodno zaštitila druga osoba. Štiteći najbolji interes svakog pojedinca društva, štitimo interes cjelokupnog društva.

5. Svjedočanstva roditelja koji se obraćaju Udruzi eklatantno potvrđuju lošu cijepnu praksu koja uvelike odstupa od regulatornog okvira a time i propisanih, najviših sigurnosnih standarda za svakog pojedinca. Navedeno se poglavito odnosi na već iznad spomenutu učestalu praksu inzistiranja na cijepljenju djece unatoč kontraindikacijama (prethodnim reakcijama na cjepivo), a što je u suprotnosti s važećim propisima i povlači zakonsku odgovornost odgovornih osoba.

 

Naglašavamo kako upravo velika nepravda i količina generiranih problema u provedbi Kalendara cijepljenja proizlazi iz same zakonske obaveze kojom, osim što se uvelike grubo i sustavno krše ljudska prava i temeljne slobode, narušava se meritorna komunikacija i mogućnost partnerskog odnosa između liječnika i roditelja što ne odgovara najboljem interesu i dobrobiti djece. Naime, cijepljenjem po sili zakona, dok je zdravstvena struka zauzela jasan, nedvosmislen stav: ”Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom”, se liječnike u segmentu provedbe imunizacije pretvara u službenike koji su pod pritiskom izvršavanja obveze cijepljenja, čime se njihova profesionalna kompetentnost a posljedično i medicinski autoritet urušava ili čak u potpunosti obezvrijeđuje. Zbog navedenog pritiska se mogućnost pravovremene i otvorene komunikacije liječnika s roditeljem kojom bi se otklonile eventualne sumnje roditelja svodi na minimum. Smatramo i da se svakodnevni rad liječnika dodatno komplicira činjenicom da je za upis u predškolske odgojno-obrazovne ustanove jedan od preduvjeta i cijepljenje prema Kalendaru cijepljenja, a opet iz administrativnih razloga (izdavanje potvrde o sistematskom pregledu), koji su, prema našem iskustvu, vrlo učestali izvor konflikata roditelja s liječnicima i obrnuto zbog toga što liječnicima radne uvjete izjednačuju s nemogućim, a roditeljima ograničavaju njihova prava i obveze zaštite najboljeg interesa i dobrobiti vlastitog djeteta.

Stoga Vas informiramo o stavovima nekih od najistaknutijih stručnjaka u području imunizacije u Hrvatskoj koji smatraju kako ukidanje obaveze cijepljenja u Hrvatskoj ne bi dovelo do pogoršanja trenutnog stanja procijepljenosti, štoviše da je sama obaveza čak i kontraproduktivna:

Dr. Kaić:

“Treba ukinuti obavezu cijepljenja, samo daje maha antivakcinalnom pokretu.” (izvor:

http://hr.n1info.com/Vijesti/a398042/Kaic-Treba-ukinuti-obavezu-cijepljenja-samo-dajemaha-antivakcinalnom-pokretu.html)

Prof. dr. Tešović:

“Ukidanje obaveze cijepljenja ne bi narušilo situaciju u našem sustavu.” (izvor: Dnevnik NovaTV, 8. lipnja 2019.).

Dodatno, praćenjem najnovijih europskih trendova uočeno je i kako obavezno cijepljenje treba izbjegavati u svrhu očuvanja visoke procijepljenosti i povratka povjerenja građana u sustav imunizacijskih programa:

 „Mandatory vaccination should be avoided. This policy option is rising in prominence with every outbreak of measles in Europe, but evidence for its effectiveness is inconclusive. There is a strong chance it could increase distrust in scientists, health care professionals and the government, and therefore feed anti-vax views. Mandatory vaccines also risk widening health inequalities especially if the unvaccinated children of poorer, less educated populations are prevented from attending school.“ (izvor: https://www.politico.eu/article/healthcare2024vaccinesafetypublicbelief/).  

Nastavno na navedeno, još jednom naglašavamo kako smatramo da bi se trend gubitka povjerenja u struku te cjepiva i sustav cijepljenja, uvelike mogao ispraviti otklanjenjem navedenih propusta u samom sustavu cijepljenja, te provođenjem cijepljenja uz preporuku, a ne u formi obaveze. Takav koncept imao bi višestruke povoljne učinke jer bi se njime prvenstveno uvelike rastretili liječnici koji provode imunizaciju, što bi u konačnici dovelo do poboljšanja zdravstvene usluge i odnosa s roditeljima, te posljedičnog povratka povjerenja u stručno mišljenje kao i podizanje razine kvalitete i sigurnosti cjepiva na tržištu RH koja je zagarantirana pravnim uređenjem NIPa u zemljama u kojima se cijepljenje preporučuje u skladu s ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Zaključno, naglašavamo kako postoji velika skupina djece kojoj je zbog propusta u sustavu cijepljenja nanesena duboka nepravda. Svojim ste djelovanjem u poziciji ispraviti tu nepravdu, a što je još važnije, u poziciji ste spriječiti ponavljanje iste nepravde drugoj djeci u budućnosti.

Želimo Vam uspješno političko djelovanje i stojimo na raspolaganju za suradnju.

 

Srdačan pozdrav,

Predsjednica HURA-e, dr. sc. Alma Demirović, dr. med.

 

Video poruka predsjedničkim kandidatima:

 

Prilog:

Svjedočanstva roditelja o nuspojavama cijepljenja

 

 

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]